ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลงานครู
ชื่อผลงาน : การอบรมการจัดการเรียนการสอนทางไกล ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ผ่านระบบการประชุมทางไกล
ชื่ออาจารย์ : นางพุทธมนต์ นามปัญญา
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 24 มิ.ย. 2563,14:28  อ่าน 20 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การอบรมการจัดการเรียนการสอนทางไกล ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ผ่านระบบการประชุมทางไกล
ชื่ออาจารย์ : นางธัญสิริ ลิบลับ
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 23 มิ.ย. 2563,15:46  อ่าน 14 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : วิทยาการคำนวณสำหรับครูมัธยมศึกษาปีที่ 1-3
ชื่ออาจารย์ : นางธัญสิริ ลิบลับ
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 23 มิ.ย. 2563,15:45  อ่าน 15 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : Active Learning
ชื่ออาจารย์ : นางธัญสิริ ลิบลับ
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 23 มิ.ย. 2563,15:42  อ่าน 10 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : หลักสูตร เทคโนโลยีสารสนเทศ
ชื่ออาจารย์ : นางธัญสิริ ลิบลับ
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 23 มิ.ย. 2563,15:41  อ่าน 12 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : หลักสูตรป้องกันไวรัสโคโรนา
ชื่ออาจารย์ : นางธัญสิริ ลิบลับ
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 23 มิ.ย. 2563,15:40  อ่าน 8 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : หลักสูตร Digital literacy
ชื่ออาจารย์ : นางธัญสิริ ลิบลับ
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 23 มิ.ย. 2563,15:38  อ่าน 7 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : หลักสูตรวิทยาการคำนวณ
ชื่ออาจารย์ : นางธัญสิริ ลิบลับ
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 23 มิ.ย. 2563,15:37  อ่าน 8 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : หลักสูตร ทักษะครูในศตวรรษที่ 21
ชื่ออาจารย์ : นางธัญสิริ ลิบลับ
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 23 มิ.ย. 2563,15:34  อ่าน 7 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : หลักสูตรห้องเรียนแห่งคุณภาพ (DLIT Classroom)
ชื่ออาจารย์ : นางธัญสิริ ลิบลับ
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 23 มิ.ย. 2563,15:06  อ่าน 8 ครั้ง
รายละเอียด..