ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ลูกจ้างโรงรียนบ้านระเริง

นางลัคนาพร เผ่าต๊ะใจ
ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ

นายไพโรจน์ กุมปรุ
นักการภารโรง

นายสุพัฒน์ บุญเต็ม
นักการภารโรง

นางสัมฤทธิ์ แก้วมั่น
แม่ครัว

นายเฮือง แก้วมาลา
คนสวน