ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข้อมูลโรงเรียน
ข้อมูลโรงเรียน

ข้อมูลโรงเรียน

            โรงเรียนบ้านระเริง  ตั้งอยู่เลขที่ 137 หมู่ที่ 1 ตำบลระเริง อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา  เขต 3  หมายเลขโทรศัพท์ 044-430121 email : braroeng@gmail.com  Website : www.raroeng.ac.th สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ  
            เริ่มเปิดทำการสอนครั้งแรกในวันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2510 โดยชาวบ้านได้สงวนที่ไว้สร้างโรงเรียนโดยเฉพาะ (ที่ราชพัสดุ) มีที่ดินจำนวนเนื้อที่ 24 ไร่ 73 ตารางวา และเปิดในนามของโรงเรียนบ้านระเริงน้อย อาคารหลังแรกเป็นศาลาชั่วคราว ขนาด 7×7 เมตร ซึ่งชาวบ้านร่วมกันสร้างโต๊ะครู กระดานดำ และหาไม้มาทำเป็นตอม่อ เปิดสอนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-4 มีจำนวนนักเรียนทั้งสิ้น 43 คน หลังจากนั้นในปี พ.ศ. 2513 ได้เปลี่ยนชื่อใหม่เป็น “โรงเรียนบ้านระเริง” และได้รับอนุมัติให้เปิดสอนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น เมื่อปี พ.ศ. 2534 ต่อมาได้ขยายชั้นเรียนและเปิดสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย เมื่อปี พ.ศ. 2552
           ปัจจุบันโรงเรียนบ้านระเริง  เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 2  ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีจำนวนนักเรียนทั้งสิ้น 356 คน ข้าราชการครู 21 คน ครูอัตราจ้าง 2 คน ลูกจ้างชั่วคราว 3 คนรวม 14 ห้องเรียน มีอาคารเรียน 4 หลัง อาคารเอนกประสงค์ 1 หลัง โรงฝึกงาน 1 หลัง อาคารประกอบ 6 หลัง บ้านพักครู 3 หลัง มีเนื้อที่ 24 ไร่ 73 ตารางวา มีเขตพื้นที่บริการ จำนวน 14 หมู่บ้าน ได้แก่

 1. บ้านระเริง
 2. บ้านคลองกี่
 3. บ้านคลองหินร่อง
 4. บ้านซับปลากั้ง
 5. บ้านคลองกุ่ม
 6. บ้านหนองไม้สัก
 7. บ้านไทรงาม
 8. บ้านโป่งตาลาด
 9. บ้านคลองสมบูรณ์
 10.  บ้านหนองกระจง
 11.  บ้านโป่งค่าง
 12.  บ้านคลองดินดำ
 13.  บ้านวังสับปะรด
 14.  บ้านวังขอน
ข้อมูลด้านการบริหาร
ทำเนียบผู้บริหารโรงเรียน
1.  นายไผ่  จอมสระน้อย        ดำรงตำแหน่ง ครูใหญ่  ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2510  จนถึงปี พ.ศ. 2512
2.  นายนิรันดร์  นามปัญญา     ดำรงตำแหน่ง ครูใหญ่  ตั้งแต่วันที่ 12 กันยายน 2512 จนถึงวันที่  30  กันยายน  2547  
3.  นายเมธี  คอบตะขบ          ดำรงตำแหน่ง  ผู้อำนวยการโรงเรียน  ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2547 จนถึงวันที่ 24 พฤศจิกายน 2554
4.  นายไพบูลย์  อินเม้           ดำรงตำแหน่ง  ผู้อำนวยการโรงเรียน  ตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคม 2554  จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2560
5.  นายสินประเสริฐ  เวหา        ดำรงตำแหน่ง  ผู้อำนวยการโรงเรียน  ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 


โครงสร้างการบริหาร
1.  นางนิศากร ขำโชติ                     หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการ                       วุฒิการศึกษาปริญญาตรี   
2.  นางพุทธมนต์  นามปัญญา          หัวหน้ากลุ่มงานงบประมาณ                  วุฒิการศึกษาปริญญาโท  
3.  นางวนิดา  ใช้คง                        หัวหน้ากลุ่มงานการบริหารทั่วไป            วุฒิการศึกษาปริญญาโท
4.  นายปริฉัตร สัจจา                       หัวหน้ากลุ่มงานการบริหารงานบุคคล      วุฒิการศึกษาปริญญาตรี

ข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษา                                                                                                            

ตำแหน่ง

อันดับ

ค.ศ.4 ค.ศ.3 ค.ศ.2 ค.ศ.1 ครูผู้ช่วย รวม
ผู้อำนวยการโรงเรียน - 1 - - - 1
ครู - 12 1 3 5 21
รวม - 13 1 3 5 21
   

ข้อมูล  ลูกจ้างชั่วคราว/ลูกจ้างประจำ  จำแนกตามตำแหน่ง/หน้าที่

ตำแหน่ง ชาย หญิง รวม
พี่เลี้ยงเด็กพิการฯ - 1 -
ลูกจ้างชั่วคราว 3 1 4
รวม 3 2 4

จำนวนบุคลากร  จำแนกตามระดับคุณวุฒิการศึกษาสูงสุด

ตำแหน่ง

ระดับคุณวุฒิการศึกษาสูงสุด

ปริญญาเอก

ปริญญาโท

ปริญญาตรี

ต่ำกว่าปริญญาตรี

รวม

ผู้อำนวยการโรงเรียน - 1 - - 1
ครู - 4 16 - 20
ลูกจ้างชั่วคราว - - 2 4 6
รวม - 7 15 - 27

จำนวนห้องเรียนและนักเรียน  ปีการศึกษา  2561
ระดับการศึกษา

ระดับชั้น

จำนวนห้อง

จำนวนนักเรียน

ปฐมวัย อนุบาล 2 1 19
อนุบาล 3 1 27
รวม 2 46
ประถมศึกษาตอนต้น ป. 1 1 24
ป. 2 1 16
ป. 3 1 25
ประถมศึกษาตอนปลาย ป. 4 1 25
ป. 5 1 29
ป. 6 1 25
รวม 6 144
มัธยมศึกษาตอนต้น ม. 1 1 38
ม. 2 1 31
ม. 3 1 22
รวม 3 91
มัธยมศึกษาตอนปลาย ม. 4 1 2
ม. 5 1 15
ม. 6 1 5
รวม 3 22
รวมทั้งสิ้น 14 303