ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาวรัตนาภรณ์ บุญเลี้ยง
ครู คศ.1

นางสาวสุนันทา โสบกระโทก
ครูผู้ช่วย