ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นายปริฉัตร สัจจา
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาวรัตนาภรณ์ บุญเลี้ยง
ครู คศ.1

นางสาวสุนันทา โสบกระโทก
ครูผู้ช่วย