ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นายปริฉัตร สัจจา
ครู คศ.3

นางสาวรัตนาภรณ์ บุญเลี้ยง
ครู คศ.1

นางสาวสุนันทา โสบกระโทก
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/0

นางสาวคณิศรา พิรักษา
พนักงานราชการ