ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : ๑. นายธีระศักดิ์ ใช้คง
ตำแหน่ง : ประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพืนฐาน
ชื่อ-นามสกุล : ๒. นายณัฐพล คูณขุนทด
ตำแหน่ง : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : ๓. นายสุทิน แก้วสี
ตำแหน่ง : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : ๔. นายเถียน สูนขุนทด
ตำแหน่ง : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : ๕. นายทวี ลุนราช
ตำแหน่ง : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : ๖. นางสมนึก สุระกุล
ตำแหน่ง : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : ๗. นางอำนวย ภู่ขวัญ
ตำแหน่ง : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : ๘. นางสาวจามีกร ใยเพ็ง
ตำแหน่ง : ผู้แทนครู
ชื่อ-นามสกุล : ๙. นายสมยศ ใช้คง
ตำแหน่ง : ผู้แทนศิษย์เก่า
ชื่อ-นามสกุล : ๑๐. นางสาวกัณส์ปวี วิชาผา
ตำแหน่ง : ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ชื่อ-นามสกุล : ๑๑. นางทองใส ปานนอก
ตำแหน่ง : ผู้แทนองค์กรชุมชน
ชื่อ-นามสกุล : ๑๒. นางสาวพัชรี ทองสุขนอก
ตำแหน่ง : ผู้แทนผู้ปกครอง
ชื่อ-นามสกุล : ๑๓. นายประทีป ปีกบินกลาง
ตำแหน่ง : ผู้แทนองค์กรศาสนา
ชื่อ-นามสกุล : ๑๔. พระอธิการบุญทวี ถาวรสทโท
ตำแหน่ง : ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์
ชื่อ-นามสกุล : ๑๕. นายสินประเสริฐ เวหา
ตำแหน่ง : กรรมการและเลขานุการ