ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : ๑. นายคะนึง นามปัญญา
ตำแหน่ง : ประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพืนฐาน
ตัวแทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : ๒. นายเพิก กาบสันเทียะ
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : ผู้แทนผู้ปกครอง
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : ๓. นายอภิชิต เมืองสันเทียะ
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : ผู้แทนครู
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : ๔. นางทองใส ปานนอก
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : ผู้แทนองค์กรชุมชน
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : ๕. นางสาวกมลกวรรณ สมานกลาง
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : ๖. นางพัชรินทร์ เชยสกุล
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : ผู้แทนศิษย์เก่า
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : ๗. พระสมุห์บุญทวี ถาวรสทโท
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : ๘. นายฉัตรชัย แสงสุข
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : ๙. นางวนิดา ใช้คง
ตำแหน่ง : กรรมการและเลขานุการ
ตัวแทนจาก : กรรมการและเลขานุการ
เบอร์โทร :