ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
02 มี.ค. 62 ถึง 03 มี.ค. 62 การสอบ O-NET ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
การสอบ O-NET ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
02 ก.พ. 62 การสอบ O-NET ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
การสอบ O-NET ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
02 ก.พ. 62 ถึง 03 ก.พ. 62 การสอบ O-NET ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
การสอบ O-NET ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
16 ม.ค. 62 วันครู ครั้งที่ 63 ปี 2562
ผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนบ้านระเริงเข้าร่วมกิจกรรมวันครู ครั้งที่ 63 ปี 2562 ณ ศูนย์พัฒนาผู้สูงอายุ อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา
ชุดสุภาพ-สวยงาม โรงเรียนบ้านระเริง
14 ม.ค. 62 ถึง 15 ม.ค. 62 สอบวัดผลกลางภาคเรียน 2/2561
โรงเรียนบ้านระเริงจะดำเนินการทดสอบวัดผลกลางภาคเรียน 2/2561 ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้อนและมัธยมศึกษาตอนปลาย ระหว่างวันที่ 14-15 มกราคม 2562
ชุดนักเรียน กลุ่มบริหารงานวิชาการ