ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นางสาวอ้อมฤทัย พาเกล
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายชยาพล ความดี
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/0