ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นางสาวอ้อมฤทัย พาเกล
ครู คศ.1

นายชยาพล ความดี
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/0