ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
พันธกิจ/เป้าประสงค์
พันธกิจ/เป้าประสงค์

พันธกิจ (Mission)

     1.  ยกระดับคุณภาพและประสิทธิภาพการบริหารจัดการของสถานศึกษาสู่มาตรฐานสากล
2.  เสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบประกันคุณภาพและประกันโอกาสทางการศึกษาให้ผู้เรียนเข้าถึงการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ
3.  สนับสนุนการพัฒนาสถานศึกษาให้เป็นแหล่งเรียนรู้อย่างมีคุณภาพเน้นการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชและส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตตามหลักวิถีพุทธและน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
4.  เสริมสร้างศักยภาพของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรฐานตำแหน่งและวิทยฐานะ
5.  เสริมสร้างความเข้มแข็งของภาคีเครือข่ายทางการศึกษา แสวงหาความร่วมมือและสนับสนุนให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
6.  สนับสนุนส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ เกี่ยวกับภาษา ศิลปะ วัฒนธรรม เศรษฐกิจ และการเมืองของประชาคมอาเซียน

 

เป้าประสงค์ (Goal)

     1.  ประชากรวัยเรียนมีคุณภาพได้มาตรฐานสูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศ เป็นคนดี คนเก่ง มีความสุข มีคุณลักษณะที่อันพึงประสงค์
2.  ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับการประกันโอกาสในการเข้าถึงการเรียนรู้ ที่มีคุณภาพ สามารถพัฒนาตนเองเต็มตามศักยภาพอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต
3.  ครูและบุคลากรทางการศึกษา เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้มีศักยภาพสูง ก้าวหน้าในวิชาชีพ มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงาน
4.  สถานศึกษา เป็นแหล่งเรียนรู้ที่มีศักยภาพสูง เป็นต้นแบบของสังคมแห่งการเรียนรู้ สังคมแห่งคุณธรรม ตามหลักวิถีพุทธและน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง