ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คำขวัญประจำโรงเรียน
คำขวัญประจำโรงเรียน
คำขวัญประจำโรงเรียน

"ศึกษาดี มีวินัย ไร้โรคา พัฒนาชีวิต"