ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นายสมมิตร เครื่องกลาง
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ