ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นายอภิชิต เมืองสันเทียะ
ครูผู้ช่วย
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ