ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน
จำนวนห้องเรียนและนักเรียน  ปีการศึกษา  2561
ระดับการศึกษา

ระดับชั้น

จำนวนห้อง

จำนวนนักเรียน

ปฐมวัย อนุบาล 2 1 26
อนุบาล 3 1 24
รวม 2 50
ประถมศึกษาตอนต้น ป. 1 1 14
ป. 2 1 25
ป. 3 1 26
ประถมศึกษาตอนปลาย ป. 4 1 29
ป. 5 1 26
ป. 6 1 31
รวม 6 151
มัธยมศึกษาตอนต้น ม. 1 1 37
ม. 2 1 27
ม. 3 1 28
รวม 3 92
มัธยมศึกษาตอนปลาย ม. 4 1 21
ม. 5 1 6
ม. 6 1 10
รวม 3 37
รวมทั้งสิ้น 14 331