ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน
จำนวนห้องเรียนและนักเรียน  ปีการศึกษา  2562
ระดับการศึกษา

ระดับชั้น

จำนวนห้อง

จำนวนนักเรียน

ปฐมวัย อนุบาล 2 1 19
อนุบาล 3 1 27
รวม 2 46
ประถมศึกษาตอนต้น ป. 1 1 24
ป. 2 1 16
ป. 3 1 25
ประถมศึกษาตอนปลาย ป. 4 1 25
ป. 5 1 29
ป. 6 1 25
รวม 6 144
มัธยมศึกษาตอนต้น ม. 1 1 38
ม. 2 1 31
ม. 3 1 22
รวม 3 91
มัธยมศึกษาตอนปลาย ม. 4 1 1
ม. 5 1 14
ม. 6 1 5
รวม 3 20
รวมทั้งสิ้น 14 301