ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน
จำนวนห้องเรียนและนักเรียน  ปีการศึกษา  2563
ระดับการศึกษา

ระดับชั้น

จำนวนห้อง

จำนวนนักเรียน

ปฐมวัย อนุบาล 2 1 18
อนุบาล 3 1 17
รวม 2 35
ประถมศึกษาตอนต้น ป. 1 1 26
ป. 2 1 24
ป. 3 1 13
ประถมศึกษาตอนปลาย ป. 4 1 26
ป. 5 1 26
ป. 6 1 27
รวม 6 142
มัธยมศึกษาตอนต้น ม. 1 1 30
ม. 2 1 29
ม. 3 1 28
รวม 3 87
มัธยมศึกษาตอนปลาย ม. 4 1 13
ม. 5 1 1
ม. 6 1 13
รวม 3 27
รวมทั้งสิ้น 14 291