ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางนิศากร ขำโชติ
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นายวรายุทธ บุญวงค์
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/0

นางสุพรรษา พลขุนทด
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/0

นางวนิดา ใช้คง
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/0