ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางนิศากร ขำโชติ
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางวนิดา ใช้คง
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/0

นางสาววรรณภา วาประสิทธิ์
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/0

นางสาวสุภาวดี ไกรมณี
ครูผู้ช่วย

นายธนายุต บัวสด
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/0