ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางนิศากร ขำโชติ
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางวนิดา ใช้คง
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/0