ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางสาวจามีกร ใยเพ็ง
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางปาณิศา เคนมี
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/0

นางธัญสิริ ลิบลับ
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/0

นางสาวฉัตรยุพา ลาภกระโทก
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/0