ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางสาวจามีกร ใยเพ็ง
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางธัญสิริ ลิบลับ
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/0

นางสาวฉัตรยุพา ลาภกระโทก
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/0