ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
วิสัยทัศน์
วิสัยทัศน์โรงเรียน (Vision)
วิสัยทัศน์โรงเรียน (Vision)

โรงเรียนบ้านระเริง มุ่งมั่นจัดการศึกษา เพื่อให้ผู้เรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ มีความรู้คู่คุณธรรม อนุรักษ์พันธุกรรมพืช มีวิถีชีวิตตามหลักวิถีพุทธและน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง บุคลากรปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา โรงเรียนมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของสังคม”