ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
อัตลักษณ์/เอกลักษณ์/ปรัชญาโรงเรียน
อัตลักษณ์/เอกลักษณ์/ปรัชญาโรงเรียน
อัตลักษณ์โรงเรียน
“วาจาดี ยิ้มง่าย กล้าแสดงออก”

เอกลักษณ์โรงเรียน
“เป็นศูนย์กลางการบริการชุมชน”

ปรัชญาของโรงเรียน
“วิริเยนะ ทุกขะมัจเจติ ความหมาย บุคคลจะล่วงทุกข์ได้เพราะความเพียร”