ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสาวลัดดาวัลย์ กาญจนะ
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางนิภาพร ไทยกิ่ง
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/0

นางสาวขนิษฐา กินกิ่ง
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/0

นางอุทัยวัลย์ แต้มสี
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/0