ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสาวลัดดาวัลย์ กาญจนะ
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสาวขนิษฐา กินกิ่ง
ครูผู้ช่วย