ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
บูรณะองค์พระประธานประจำโรงเรียน
โรงเรียนบ้านระเริง ได้ทำการบูรณะองค์พระประธานประจำโรงเรียน ซึ่งมีสภาพทรุดโทรมตามกาลเวลา ในการนี้ทางโรงเรียนขออนุโมทนาบุญกับผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านที่ได้ร่วมกันทำบุญบูรณะองค์พระประธานประจำโรงเรียน ดังรายนามต่อไปนี้  (ขออภัยหากมีการลงข้อมูลที่ผิดพลาด)
รายนามผู้บริจาค  จำนวน
1 นางธนพร โบเดน (ป่วนครบุรี) 5,000 บาท
2 ผอ.ไพบูลย์-ครูธนภรณ์ อินเม้ 1,000 บาท
3 ครูรัตนาภรณ์ บุญเลี้ยง 1,000 บาท
4 นางสาวแสงจันทร์ โอละยา (เพ็ชรกรอง) 1,000 บาท
5 นางสาวลัดดา แซ่พัว 1,000 บาท
6 นางธันยพร ปั้นสังข์ 1,000 บาท
7 นายชัยสุวัฒน์ ไม้เท้าทอง 1,000 บาท
8 นางสมจิตร โสนรินทร์ 1,000 บาท
9 นางพนิดา จันทรา (กัลชนา ภาพิมล) 500 บาท
10 นายพนมทวน ทองสุข 500 บาท
11 นางณัฏฐนิชา ศรีดี 500 บาท
12 นางถนัด บ่อกลางและ ครอบครัว 500 บาท
13 ส.อบต.แสวง หิมบรรพจน์ 500 บาท
14 นายเกียรติศักดิ์ สังข์ทอง 300 บาท
15 นายเสนาะ ซื่อสัตย์ 300 บาท
16 นางสุมิตรา สุระกุล (หยก หมูสด) 300 บาท
17 นางประทุม พิมพา และครอบครัว 300 บาท
18 ส.อบต.สมนึก สุระกุล 300 บาท
19 นางสาวจุฑามาส 200 บาท
20 นายวชิระ เสาสูงยาง 200 บาท
21 นางสาวสุพัตรา สร้อยเพ็ชร 200 บาท
22 นางสาวพรชนก ใช้คง 200 บาท
23 นางสาวแสงแก้ว ลีกุลธร 200 บาท
24 นางบุญส่ง ชัยคง 200 บาท
25 ป้าดอกไม้ ภู่พยับ 200 บาท
26 ผช.จรัสศรี โภคา  200 บาท
27 นางสาวอชรพร โภคา 200 บาท
28 นายสมยศ ใช้คง และครอบครัว 200 บาท
29 นางวาสนา คำภิญโน 200 บาท
30 นางสมจิตร์ อินทร์พันธ์ 200 บาท
31 นายจำลอง เตชะแก้ว 200 บาท
32 นางสุนีย์ เนื่องพระแก้ว 200 บาท
33 ผช.นราศักดิ์ ชื่นนอก 200 บาท
34 นายส่ง ชัยคง 200 บาท
35 นางผ่องศรี วรสกุล 200 บาท
36 ผช.ลัด ทำดี 200 บาท
37 คุณสายหยุด อินจาด 200 บาท
38 นายนพพล ลาภสันเทียะ 100 บาท
39 นายมนัส ดีผิว 100 บาท
40 นางสาวพรรณวรินทร์ เฟื่องสุข 100 บาท
41 นางธนพร กั้วกระจ่าง 100 บาท
42 นางสาวจารุวรรณ โพธิ์ประชาคม 100 บาท
43 นางสาวจินตนา 100 บาท
44 นางสาวอรวรรณ เกษมรักษ์ 100 บาท
45 นางสาวฉันทิสา ใช้คง 100 บาท
46 นายวิรัตน์ จั่นขุนทด 100 บาท
47 นายอำนาจ วัฒนดิเรก 100 บาท
48 นางยุพา โภคา 100 บาท
49 นางละมูล แก้วฤทธิ์ 100 บาท
50 นายสันติ หวังยอดกลาง 100 บาท
51 นายอนุสรณ์ หวังยอดกลาง 100 บาท
52 นางขนิษฐา โภคา 100 บาท
53 นางสุพิศ พลทม 100 บาท
54 เด็กชายสุรสี จิตรักษ์ 100 บาท
55 นางละเมาะ ป้องกันชาติ 100 บาท
56 นางจวน กองไผ่กลาง 100 บาท
57 นายเต้า รักมี 100 บาท
58 นางสาวขวัญชนก ทำดี 100 บาท
59 นางสาวละอองทิพย์ สีลา 100 บาท
60 นายชาญณรงค์ สุทา 100 บาท
61 นางอำพรพรรณ โภคา 100 บาท
62 นางอนงค์ หวังยอดกลาง 100 บาท
63 นายอำพร สิงหล 100 บาท
64 นายนิพนธ์ โภคา   100 บาท
รวม 22,500 บาท

โพสเมื่อ : 11 มิ.ย. 2563,13:33   อ่าน 146 ครั้ง