ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ครูระดับชั้นมัธยมศึกษา

นายสุวิท ภู่ขวัญ
ครู คศ.3

นางสาวลัดดาวัลย์ กาญจนะ
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/0

นางนิศากร ขำโชติ
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/0

นายณัฐกฤษ มณีเนตร
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/0

นางวนิดา ใช้คง
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/0

นายสมมิตร เครื่องกลาง
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/0

นายวรายุทธ บุญวงค์
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/0

นางสาวขนิษฐา กินกิ่ง
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/0

นางสาวจามีกร ใยเพ็ง
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/0

นายชยาพล ความดี
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/0

นายปริฉัตร สัจจา
ครู คศ.3
หัวหน้าครูระดับชั้นมัธยมศึกษา
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/0

นางธัญสิริ ลิบลับ
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/0