ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ครูระดับชั้นประถมศึกษา

นางสาวอ้อมฤทัย พาเกล
ครู คศ.1

นางสาวสุนันทา โสบกระโทก
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/0

นางปาณิศา เคนมี
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/0

นางนิภาพร ไทยกิ่ง
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/0

นางสาวฉัตรยุพา ลาภกระโทก
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/0

นางสาวสุพรรษา พลขุนทด
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/0

นางรัตนาภรณ์ บุญเลี้ยง
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น /0

นางลัคนาพร เผ่าต๊ะใจ