ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นายสุวิท ภู่ขวัญ
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ