ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศรับนักเรียนใหม่ประจำปีการศึกษา 2562
ด้วยโรงเรียนบ้านระเริง  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๓ ประสงค์จะดำเนินการรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับชั้นอนุบาลปีที่ ๒  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑  และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔  ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ ตามรายละเอียดดังนี้
 
๑.      คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร
๑.๑ ระดับชั้นอนุบาลปีที่ ๒
-    เกิดระหว่างวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๕๗ – ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๘
๑.๒ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑
-    อายุ ๗ ปีขึ้นไป
๑.๓ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑
-    สำเร็จหลักสูตรการศึกษาประถมศึกษาปีที่ ๖
๑.๔ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔
-    สำเร็จหลักสูตรการศึกษามัธยมศึกษาตอนต้น
 
๒.      คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร
๒.๑ ระดับชั้นอนุบาลปีที่ ๒
-  รูปถ่ายขนาด ๑.๕ นิ้ว จำนวน ๕ รูป
-  สำเนาสูติบัตรของนักเรียน จำนวน ๑ ชุด
-  สำเนาบัตรประชาชนของบิดาหรือมารดาหรือผู้ปกครอง จำนวน ๑ ชุด
-  สำเนาทะเบียนบ้านของบิดาหรือมารดาหรือผู้ปกครอง จำนวน ๑ ชุด
๒.๒ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑
-   รูปถ่ายขนาด ๑.๕ นิ้ว จำนวน ๔ รูป
-   สำเนาสูติบัตรของนักเรียน จำนวน ๑ ชุด
-   สำเนาบัตรประชาชนของบิดาหรือมารดาหรือผู้ปกครอง จำนวน ๑ ชุด
-   สำเนาทะเบียนบ้านของบิดาหรือมารดาหรือผู้ปกครอง จำนวน ๑ ชุด
๒.๓ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑
-   รูปถ่ายขนาด ๑.๕ นิ้ว จำนวน ๔ รูป
-   สำเนาหลักฐานการสำเร็จการศึกษาหลักสูตรประถมศึกษา จำนวน ๑ ชุด
-   สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านของนักเรียน จำนวน ๑ ชุด
-   สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านของบิดาหรือมารดาหรือผู้ปกครอง จำนวน ๑ ชุด
๒.๔ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔
-   รูปถ่ายขนาด ๑.๕ นิ้ว จำนวน ๔ รูป
-   สำเนาหลักฐานการสำเร็จการศึกษาหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน ๑ ชุด
-   สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านของนักเรียน จำนวน ๑ ชุด
-   สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านของบิดาหรือมารดาหรือผู้ปกครอง จำนวน ๑ ชุด
 
๓.      กำหนดการรับสมัครนักเรียน
๓.๑ ระดับชั้นอนุบาลปีที่ ๒
-   รับสมัครวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ – ๔ มีนาคม ๒๕๖๒ ณ อาคารเรียนนุบาล
๓.๒ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑
-   รับสมัครวันที่ ๖ มีนาคม – ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๒
๓.๓ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑
-   รับสมัครวันที่ ๒๓ มีนาคม – ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๒
๓.๔ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔
-   รับสมัครวันที่ ๒๓ มีนาคม – ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๒
                   
ทั้งนี้ ผู้ปกครองนักเรียนที่มีความประสงค์จะนำนักเรียนสมัครเพื่อศึกษาต่อในระดับชั้นต่างๆตามประกาศข้างต้น สามารถติดต่อเพื่อขอรับใบสมัครและนำนักเรียนในปกครองของท่านมาสมัครได้ที่โรงเรียนบ้านระเริง ตามวันที่แจ้ง ในเวลาราชการ (เว้นวันหยุดเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์)
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 21 ก.พ. 2562,00:00   อ่าน 807 ครั้ง