ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นางวนิดา ใช้คง
ตำแหน่ง : รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านระเริง ลำดับที่ 1
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวลัดดาวัลย์ กาญจนะ
ตำแหน่ง : รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านระเริง ลำดับที่ 2
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :